Mọi thứ chung quy lại quan trọng nhất là tầm nhìn!

Mỗi lần gặp người giỏi hơn mình là một lần có một mục tiêu mới cao hơn, thấy những gì mình đạt được thật nhỏ bé. Phải tích cực giao lưu học hỏi, gặp gỡ những người giỏi hơn.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *